Á 10 - ÿ ÿ é 10- î à

Ss (C00-D48)

ß

 1. å ÿ å, î Å en õ é

  C76-C80 ò å ÿ ñ ñ Î é é é è å, å û ê " å", " å" è " å" ç é à þ Th. Â õ õ ÿ ÿ ÿ ê ÿ.

 2. ÿ ü

  II ó II û ê ÿ î ò en ÿ ó õ é en. En þ , ÿ ñ ì en ì ì, î ü é ä ç à IV. ð, ÿ ÿ À â ÿ é Ñ74 ñ ì ì Å27.5; ÿ à à ñ ì î- à ÿ é D35.2 ñ ì ì Å24.0.

 3. Ÿ

  ä õ õ ( õ) Ï õ é: û, ÿ å en û; û; å en õ é, ÿ û; û (à è å); ç; Å Å en Å van en û; å è.
  í " ê" ÿ ì en ò ÿ ÿ é ç õ ï, ÿ í î î þ ê ì ì é , É è õ ì é. í " à" à î ÿ k ì à " ê".

  Â å II ÿ ÿ Î î è en õ k, õ à å à ÿ. Â õ õ ÿ ÿ â õ ê è ê.

  õ ü é ï í é ü õ õ â . Å û û ç î ÿ é è é â è ( Á-Î), ÿ ò é þ þ ó, å å é Î en en.

  å û ò 6 â, ç õ å å ò é ï, é ò à ð ÿ è ( ÿ ÿ, ÿ ÿ, ò.å. ÿ, in situ, ÿ, î à), à é k Ò ü è õ é è, å î, ÿ ê é ä ÿ I L.

 4. å ê â å II

  Î ü å à å å â ì å en î ì .8 ( ì. å 5). ì, å î ü ó ÿ û " å ", î ò, ó .7.

 5. å ÿ, å à û É è, è Ãå è ñ ñ ì ì .8 ( å, å à û é en å õ é)

  00è Ñ00-Ñ75 ò å å Â en ñ ì õ . Å å en å ÿ à En â en ñ en en õ â. å, å ò å en å , ü é ñ ì ì .8 ( å, é), è
  ÿ î å ÿ â õ Ø. , Ð, à à en à ÿ С16.0 ( ÿ), â î k ó à en é a p Ñ 02.8. é û, ó à à ñ ì é î en ò ü â Å Ñ02.1, K k î ÿ (â ì å ê à) î.

 6. Å ÿ é è Ò ü â And ñ é é .
 7. En en é â å ê þ þ þ þ è è ÿ ÿ ÿ ê ê ó þ ÿ î ÿ.

C00- C97 Å ß

D00-D09 ß IN SITU

å. å ÿ in situ ÿ ê Å å ÿ ó é è ì ì. ð, ÿ é é è (CIN) è è, ç õ ÿ (CIN III) ò ê þ þ, ê en in situ. à à é à a û û û, ð ó и å. å é è III è ñ ñ Ì en ç ÿ à þ þ û â ì å; en I en II ÿ k en õ Ì â è û ÿ î ì, ì ì ì â.

û: ü à ÿ å û ñ ì à ÿ / 2 ÿ à

D10-D36 Å ß

û: å û ñ ì à ÿ / 0

D37-D48 ß Î È Î À

å. en D37-D48 Naar î en ÿ (ò. Me. ÿ, å ÿ â ì, ÿ en en En en en). Â En en é å ÿ î õ ó ì / 1.

Ê â MKÁ-10

Ê î ó:

Ê î ó Á 10:

Ê î ó

 en ÿ ÿ é 10- î à ( Á-10 ) à k é é ò ÿ À è, í é ÿ â å ÿ õ â, í è.

Á-10 à â ÿ à é En Ô â 1999 a en 27 op 27.05.97ã. ¹170

Ä â ò à à ( Á-11 ) ââ 2017 ó .